ضمن تشکر و قدردانی از تمامی همکاران ارجمند جهت راه اندازی وب سایت به عرض می رساند طبق آخرین صورتجلسه اعضای هیئت مدیره شرکت آتی نگر مورخ 94/2/9 جهت پورسانت جهت معرفی مشتری به شرح ذیل می باشد:

معرفی هر مشتری و عقد هرگونه قرارداد (بدون سفارش سازی یا برنامه نویسی) 15% کل مبلغ قرارداد
معرفی 2 مشتری در یکماه و عقد قرارداد در یکماه  25% کل مبلغ قرارداد
معرفی 3 مشتری در یکماه و عقد قرارداد در یکماه  35% کل مبلغ قرارداد
معرفی 4 مشتری در دو ماه و عقد قرارداد در دو ماه 45% کل مبلغ قرارداد

نکته اول: واریز پورسانت در صورت تسویه ی کامل مشتری می باشد.
نکته دوم: لازم به ذکر است وب سایت های سفارشی و برنامه نویسی پس از تحویل کار و بررسی هزینه ها محاسبه خواهد شد.

تاریخ 10 اردیبهشت 1394