از این که شما را در صفحه انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم.مدیریت شرکت آتی نگر بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت شرکت آتی نگر کمک کند.از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما ارسال کنید.این فرم به مدیریت شرکت  آتی نگر ارسال می گردد.